Үнэлгээчдийн анхааралд!!! ҮОУС 2017 той холбоотой хэлэлцүүлэг, санал авах ажиллаагаа явагдаж байгаа тул холбогдох сэдвээр саналаа ирүүлнэ үү. ММҮИ

ТӨСӨВ ЗОХИОЖ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ГАРЫН АВЛАГА

Үнэ: 8000 төгрөг

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ СЭТГҮҮЛ

Хөрөнгийн үнэлгээний үйл

Үнэ: 8000 төгрөг

ТӨСӨВ ЗОХИОЖ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ГАРЫН АВЛАГА

Төсөв Зохиож үнэлгээ хийх

Үнэ: 30,000 төгрөг

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮНДЭС

Хөрөнгийн үнэлгээний

Үнэ: 25,000 төгрөг

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТЕСТИЙН ЭМХЭТГЭЛ

Үнэ: 20,000 төгрөг

ГАЗАР ҮНЭЛЭХ АРГА ЗҮЙ

Газрын үнэлгээний арга,

Үнэ: 15000 төгрөг

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ, ЖУРАМ

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт

Үнэ: 15000 төгрөг

ГАРЫН АВЛАГА 4 - ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОДОРХОЙ БУС БАЙДАЛ

Техник Мэдээллийн Бичиг

Үнэ: 5000 төгрөг

ГАРЫН АВЛАГА 3 - БИЕТ БУС ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Техник Мэдээллийн Бичиг

Үнэ: 5000 төгрөг

ГАРЫН АВЛАГА 2 - БИЕТ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ӨРТГИЙН ХАНДЛАГА

Техник Мэдээллийн Бичиг

Үнэ: 5000 төгрөг

Та үнэлгээтэй холбоотой ямар төрлийн сургалт авахыг хүсэж байна вэ?