Үнэлгээчдийн Анхааралд: 2017 оны Ёс Зүйн тайлан ба Ажлын тайлангаа ирүүлээгүй үнэлгээчдийн үүргийн биелэлт буурч тооцогдохыг анхааралдаа авна уу. МХХ

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ СЭТГҮҮЛ №7

Үнэ: 8000 төгрөг

ҮОУС 2017 МОНГОЛ ХЭЛ ДЭЭР ХЭВЛЭГДЭН ХУДАЛДААНД ГАРЧ БАЙНА

ҮОУС 2017 МОНГОЛ ХЭЛ ДЭЭР

Үнэ: 60000 төгрөг

ТӨСӨВ ЗОХИОЖ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ГАРЫН АВЛАГА

Үнэ: 8000 төгрөг

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ СЭТГҮҮЛ

Хөрөнгийн үнэлгээний үйл

Үнэ: 8000 төгрөг

ТӨСӨВ ЗОХИОЖ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ГАРЫН АВЛАГА

Төсөв Зохиож үнэлгээ хийх

Үнэ: 30,000 төгрөг

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮНДЭС

Хөрөнгийн үнэлгээний

Үнэ: 25,000 төгрөг

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТЕСТИЙН ЭМХЭТГЭЛ

Үнэ: 20,000 төгрөг

ГАЗАР ҮНЭЛЭХ АРГА ЗҮЙ

Газрын үнэлгээний арга,

Үнэ: 15000 төгрөг

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ, ЖУРАМ

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт

Үнэ: 15000 төгрөг

ГАРЫН АВЛАГА 4 - ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОДОРХОЙ БУС БАЙДАЛ

Техник Мэдээллийн Бичиг

Үнэ: 5000 төгрөг