Үнэлгээчдийн анхааралд!!! ҮОУС 2017 той холбоотой хэлэлцүүлэг, санал авах ажиллаагаа явагдаж байгаа тул холбогдох сэдвээр саналаа ирүүлнэ үү. ММҮИ

Бүтэц зохион байгуулалтИнститутийн эрх барих дээд байгууллага болох Бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрээр:
- Бүх гишүүдийн анхдугаар хурал 2010 оны 4-р сарын 24-нд хуралдаж, институтийн болон үнэлгээчдийн ёс зүйн дүрмийг баталж, институтийн удирдлага, зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэв.Үүнд: Институтийн Удирдах зөвлөлийг 9 гишүүнтэйгээр сонгож, мөн ёс зүйн зөвлөл, хяналтын зөвлөлийг 3 гишүүнтэйгээр сонгон батлав.
- Бүх гишүүдийн 2-р хурал 2014 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр хуралдаж, институтийн болон үнэлгээчдийн ёс зүйн дүрмэнд өөрчлөлт оруулан баталж, институтийн удирдлага, зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэв.
Үүнд: Институтийн Удирдах зөвлөлийг 13 гишүүнтэйгээр сонгож
-Мэргэжлийн хариуцлагын хороо
-Сургалтын хороо
-Мэдээлэл,арга зүйн хороо
-Аудитын хороо гэсэн 4 хорооны зохион байгуулалтайгаар ажиллахаар болов.

Та үнэлгээтэй холбоотой ямар төрлийн сургалт авахыг хүсэж байна вэ?