Үнэлгээчдийн анхааралд!!! ҮОУС 2017 той холбоотой хэлэлцүүлэг, санал авах ажиллаагаа явагдаж байгаа тул холбогдох сэдвээр саналаа ирүүлнэ үү. ММҮИ

Аудитын хороо


Бүх гишүүдийн 2-р хурал 2014 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр хуралдаж, институтийн болон үнэлгээчдийн ёс зүйн дүрмэнд өөрчлөлт оруулан баталж, институтийн удирдлага, зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэв.
Үүнд: Институтийн Удирдах зөвлөлийг 13 гишүүнтэйгээр сонгож, Мэргэжлийн хариуцлагын хороо, Сургалтын хороо, Мэдээлэл,арга зүйн хороо, Аудитын хороо гэсэн 4 хорооны зохион байгуулалтайгаар ажиллахаар болов.


Аудитын хороо:
Хорооны дарга:

Х.Баянбай - УЗ-ийн гишүүн, ”Акпар-Аудит”ХХК-ны захирал
Гишүүд:
1. Ц.Пүрэвтуяа - УЗ-ийн гишүүн, СЭЗДС-ийн багш
2. Ц.Жигдэн - УЗ-ийн гишүүн, “Далайван-Аудит” ХХК-ны ерөнхий захирал

Та үнэлгээтэй холбоотой ямар төрлийн сургалт авахыг хүсэж байна вэ?