НЯГТЛАН ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! НШ-ЫН ТӨЛБӨРӨӨ ТӨЛӨӨГҮЙ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТАА ИНСТИТУТЭД ЯАРАЛТАЙ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ


 СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ШАЛГАЛТЫН ДҮН


ШАЛГАЛТЫН ДҮН

Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн дагуу Сангийн сайдын 2019 оны 5 дугаар сарын 9-ны өдрийн 108 тоот тушаалаар батлагдсан Сонгон Шалгаруулалтын комисс 2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр сонгон шалгаруулалтанд оролцогч иргэдээс хууль эрх зүй, онол арга зүйн шалгалтыг тус тус авч дүнг нэгтгэн, 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдөр ярилцлагын шалгалтыг авч гурван шалгалтын дүнг нэгтгэн дор үзүүлэв.

Шалгалтын дүн

№ Бүртгэлийн дугаар Хууль, эрх зүй, ҮОУС Онол, арга зүй Ам шалгалт Нэгдсэн дүн
1 191101 57 75 1 хөнгөлөлт
2 191102 75 75 ярилцлага 2 хөнгөлөлт
3 191103 75 1 хөнгөлөлт
4 191104 75 75 ярилцлага Тэнцсэн
5 191105 87 75 ярилцлага 2 хөнгөлөлт
6 191106 ороогүй 81 -
7 191107 75 75 ярилцлага Тэнцсэн
8 191108 75 75 ярилцлага Тэнцсэн
9 191109 81 ороогүй -
10 191110 76 ороогүй -
11 191111 86 75 ярилцлага Тэнцсэн
12 191112 75 75 ярилцлага 2 хөнгөлөлт
13 191113 75 75 ярилцлага 2 хөнгөлөлт
14 191114 75 75 ярилцлага 2 хөнгөлөлт
15 191115 75 ороогүй 1 хөнгөлөлт
16 191116 75 75 ярилцлага Тэнцсэн
17 191117 75 75 ярилцлага 2 хөнгөлөлт
18 191118 75 48 1 хөнгөлөлт
19 191119 75 75 ярилцлага Тэнцсэн
20 191120 75 34 1 хөнгөлөлт
21 191121 75 75 ярилцлага 2 хөнгөлөлт
22 191122 75 ороогүй 1 хөнгөлөлт
23 191123 75 26 1 хөнгөлөлт
24 191124 75 75 ярилцлага Тэнцсэн
25 191125 75 83 ярилцлага 2 хөнгөлөлт
26 191126 75 75 ярилцлага Тэнцсэн
27 191127 75 75 ярилцлага Тэнцсэн
28 191128 71 75 ярилцлага Тэнцсэн
29 191129 75 37 1 хөнгөлөлт
30 191130 75 47 1 хөнгөлөлт
31 191131 75 46 1 хөнгөлөлт
32 191132 40 31 -
33 191133 46 44 -
34 191134 80 81 ярилцлага Тэнцсэн
35 191135 75 75 ярилцлага Тэнцсэн
36 191136 ороогүй ороогүй -
37 191137 75 32 1 хөнгөлөлт
38 191138 29 75 1 хөнгөлөлт
39 191139 32 36 -
40 191140 40 38 -
41 191141 75 47 1 хөнгөлөлт
42 191142 27 23 -
43 191143 33 36 -
44 191144 75 37 1 хөнгөлөлт
45 191145 52 45 -
46 191146 40 34 -
47 191147 75 75 ярилцлага Тэнцсэн
48 191148 57 31 -
49 191149 75 60 1 хөнгөлөлт
50 191150 64 49 -
51 191151 61 49 -
52 191152 59 45 -
53 191153 ороогүй ороогүй -


СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН КОМИСС