ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! Ажлын тайлан, ёс зүйн тайлангаа 2 сарын 10-ны дотор ирүүлнэ үү


 ГИШҮҮН ҮНЭЛГЭЭЧИД, ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИУДЫН АНХААРАЛД!!!


ГИШҮҮН ҮНЭЛГЭЭЧИД, ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИУДЫН АНХААРАЛД!!!

Институтын гишүүн үнэлгээчид, үнэлгээний компаниуд нь гишүүний үүргээ биелүүлэн гишүүний татвар, 2018 оны ажлын тайлан, ёс зүйн тайлан, мэдээллээ дараах хугацааны дотор тус тус ирүүлнэ үү. Үүнд:
1. Институтийн дүрмийн 6.3-д заасны дагуу 2019 оны гишүүний татвараа 2 дугаар сарын 10-ны дотор төлөх;
2. Үнэлгээчдийн Ёс Зүйн дүрмийн 3.5.2-д заасны дагуу Ёс зүйн тайлангаа нэгдүгээр улиралдаа багтаан; /Тайлан загвар Татах/
3. Институтийн дүрмийн 5.2.6-д заасны дагуу Ажлын тайлангаа 2 дугаар сарын 10-ны дотор; /Тайлан загвар татах/
4. Институтийн дүрмийн 5.2.6-д заасны дагуу Үнэлгээний мэдээллийн санд мэдээллээ нэгдүгээр улиралд багтаан;
5. Үнэлгээчдийн Мэдээллийн санд мэдээллээ ирүүлээгүй үнэлгээчид Линк цахим хаягаар орж холбогдох мэдээллийг 2 дугаар сарын 10-ны дотор;
6. Институтийн дүрмийн 5.2.4-д заасны дагуу Эрхэлсэн ажил, Албан тушаал, Харъяалал, Хаягийн өөрчлөлтөө 2 дугаар сарын 10-ны дотор бүртгүүлэх;
7. Институтийн дүрмийн 5.2.9-д заасны дагуу Хөрөнгийн үнэлгээний тусгай зөвшөөрөл бүхий үнэлгээчид дангаараа болон нэгдэж үнэлгээний үйл ажиллагаа эрхлэх компани байгуулсан тухайгаа 2 дугаар сарын 10-ны дотор бүртгүүлэх институтэд бүртгүүлэх.

ММҮИ
АЖЛЫН АЛБА

ГИШҮҮН ҮНЭЛГЭЭЧИД, ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИУДЫН АНХААРАЛД!!!