ШИНЭ ЖИЛДЭЭ ОРОЛЦОХЫГ ҮНЭЛГЭЭЧДЭЭ УРИАЛЖ БАЙНА. БИДНИЙ, САЛБАРЫН МААНЬ АРГА ХЭМЖЭЭ САЙХАН БОЛЖ, ХАМТДАА ЦАГАА САЙХАН ӨНГӨРҮҮЛНЭ ГЭЖ НАЙДАЖ БАЙНА.


 ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН


СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн 21.1 дүгээр заалтын дагуу зохион байгуулагдсан Хөрөнгийн үнэлгээний үйл ажиллагаа явуулах Тусгай зөвшөөрлийг олгох Сонгон Шалгаруулалтыг 11 дүгээр сарын 28-29-ны өдрүүдэд Хууль эрх зүйн, Онол арга зүйн шалгалтыг явууллаа.
Бичгийн шалгалтын дүнг танилцуулж байна. Ярилцлагын шалгалтанд орох оролцогчид 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 9.00 цагт ММҮИ-ийн байранд явагдана.

Бүртгэлийн дугаар Хууль, эрх зүй, ҮОУС Онол, арга зүй Ярилцлага
181101 78 ороогүй -
181102 75 75 Ярилцлага
181103 75 82 Ярилцлага
181104 76 75 Ярилцлага
181105 78 ороогүй -
181106 83 75 Ярилцлага
181107 75 0 -
181108 75 36 -
181109 79 63 -
181110 51 75 -
181111 75 ороогүй -
181112 75 59 1 хөнгөлөлт
181113 75 75 Ярилцлага
181114 75 61 1 хөнгөлөлт
181115 80 66 1 хөнгөлөлт
181116 75 ороогүй 1 хөнгөлөлт
181117 75 58 1 хөнгөлөлт
181118 75 32 1 хөнгөлөлт
181119 77 75 Ярилцлага
181120 75 48 1 хөнгөлөлт
181121 75 37 1 хөнгөлөлт
181122 75 75 Ярилцлага
181123 77 75 Ярилцлага
181124 58 40 -
181125 57 33 -
181126 81 82 Ярилцлага
181127 39 30 -
181128 61 61 -
181129 52 31 -
181130 60 75 1 хөнгөлөлт
181131 87 75 Ярилцлага
181132 65 53 -
181133 84 75 Ярилцлага
181134 67 34 -
181135 63 50 -
181136 62 81 1 хөнгөлөлт
181137 69 75 1 хөнгөлөлт
181138 76 75 Ярилцлага
181139 57 27 -
181140 42 33 -
181141 81 44 1 хөнгөлөлт
181142 75 75 Ярилцлага
181143 76 52 1 хөнгөлөлт
181144 86 58 1 хөнгөлөлт
181145 64 52 -
181146 51 34 -
181147 61 48 -
181148 70 46 -
181149 83 75 Ярилцлага
181150 71 75 1 хөнгөлөлт
181151 67 62 -
181152 ороогүй ороогүй -
181153 28 31 -
181154 61 51 -
181155 79 76 Ярилцлага