ШИНЭ ЖИЛДЭЭ ОРОЛЦОХЫГ ҮНЭЛГЭЭЧДЭЭ УРИАЛЖ БАЙНА. БИДНИЙ, САЛБАРЫН МААНЬ АРГА ХЭМЖЭЭ САЙХАН БОЛЖ, ХАМТДАА ЦАГАА САЙХАН ӨНГӨРҮҮЛНЭ ГЭЖ НАЙДАЖ БАЙНА.


 ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧДЫН ШАЛГАЛТЫН ДҮН


ШАЛГАЛТЫН ДҮН

Санхүүгийн Зохицуулах хорооны Үнэт цаасны газар, Монголын Мэргэшсэн Үнэлгээчдийн Институт, Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт байгууллагууд нь “Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод үйлчилгээ үзүүлэх үнэлгээчид, аудиторууд"-д зориулсан сургалтыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 12-14-ны өдрүүдэд хамтран зохион байгуулж, шалгалтыг 11 дүгээр сарын 19-ны өдөр Үнэлгээчид болон Аудиторуудаас тус тусад нь авсан бөгөөд 27 нь тус шалгаруулалтанд тэнцсэн үнэлгээ үзүүлсэн байна.

Шалгалтад тэнцсэн Үнэлгээчдийн жагсаалтыг дор үзүүлэв.
Шифр Тэнцсэн эсэх
181101 Тэнцсэн
181102 Тэнцсэн
181103 Тэнцсэн
181104 Тэнцсэн
181106 Тэнцсэн
181107 Тэнцсэн
181108 Тэнцсэн
181109 Тэнцсэн
181110 Тэнцсэн
181112 Тэнцсэн
181113 Тэнцсэн
181114 Тэнцсэн
181115 Тэнцсэн
181116 Тэнцсэн
181117 Тэнцсэн
181118 Тэнцсэн
181119 Тэнцсэн
181121 Тэнцсэн
181122 Тэнцсэн
181123 Тэнцсэн
181124 Тэнцсэн
181125 Тэнцсэн
181126 Тэнцсэн
181129 Тэнцсэн
181131 Тэнцсэн
181132 Тэнцсэн
181133 Тэнцсэн

Шалгалтанд тэнцсэн үнэлгээчдэд Сертификат гардуулах ёслолыг жич зарлана.

ММҮИ
Ажлын алба