ҮНЭЛГЭЭЧИН, ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИУДЫН АНХААРАЛД!!! МЭДЭЭЛЛЙН САНД МАТЕРИАЛАА 9-Р САРЫН 17-НЫ ӨМНӨ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ


 ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИУД, ҮНЭЛГЭЭЧИД МЭДЭЭЛЛИЙН САНД МЭДЭЭЛЛЭЭ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ


ҮНЭЛГЭЭЧИД, ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИУДЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Манай улсад Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ҮНЭЛГЭЭЧИН, ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИУДын нэгдсэн бүртгэлийг хийх, МЭДЭЭЛЛИЙН САН бүрдүүлэх зорилгоор Хөрөнгийн үнэлгээний үйл ажиллагааг зохицуулагч Төрийн Захиргааны байгууллага болох Сангийн Яамнаас 2018 оны 08 дугаар сарын 31-ны өдрийн 7/5680 тоотоор НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАХ ажлыг эхэлсэн болно.

Иймд Мэргэшсэн үнэлгээчид, Үнэлгээний үйл ажиллагаа явуулж буй Компаниуд дор дурдсан материалыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 17-ны дотор ММҮИ-д mica5599@gmail.com, mica@mica.mn цахим хаягаар эсвэл хэвлэмэл байдлаар ирүүлнэ үү.

д/д Хүлээн авах материалын нэр /формат/
1 ААН-н гэрчилгээ /PDF/
2 Иргэний үнэмлэхийн хуулбар /PDF/
3 Хуулийн этгээдийн дүрэм /PDF/
4 Үүсгэн байгуулагчдын мэдээлэл /PDF/
5 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ /PDF/
6 Даатгалын гэрээ /PDF/
7 Түрээсийн гэрээ, Техник хэрэгслийн жагсаалт /PDF/
8 Ажиллагсдын дэлгэрэнгүй анкет /PDF/

ММҮИ
АЖЛЫН АЛБА


Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, Их Сургуулийн гудамж 32/1,
АБ Центр-ийн байр 6 давхар 605 тоот
Утас: 976-70110424 Факс: 70110424