ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! Ажлын тайлан, ёс зүйн тайлангаа 2 сарын 10-ны дотор ирүүлнэ үү


 СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН


СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн 21.6-ийн дагуу Сангийн сайдын 2018 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 163 тоот тушаалаар батлагдсан Сонгон шалгаруулалтын комиссын бүрэлдэхүүн сонгон шалгаруулалтанд оролцогч иргэдээс хууль эрх зүйн шалгалтыг 6 дугаар сарын 20-ны өдөр, онол арга зүйн шалгалтыг 6 дугаар сарын 21-ны өдөр, аман шалгалтыг 22-ны өдөр тус тус авсан.

6 дугаар сарын 20-22ны өдрүүдэд зохион байгуулсан Сонгон шалгаруулалтын дүнг доор танилцуулав.

ММҮИ
Ажлын алба

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН