ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! Ажлын тайлан, ёс зүйн тайлангаа 2 сарын 10-ны дотор ирүүлнэ үү


 ҮОУСК-ААС 2018 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХУРАЛ, СЕМИНАРЫН ХӨТӨЛБӨР


ҮОУСК-ААС 2018 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХУРАЛ, СЕМИНАРЫН ХӨТӨЛБӨР

ММҮИ нь 2015 оноос ҮОУСК-ны албан ёсны гишүүн болсон бөгөөд ҮОУСК-аас зохион байгуулагдаж буй хурал зөвлөгөөнд гишүүн үнэлгээчин, үнэлгээний компаниудаас оролцохыг хүсвэл зуучлан оролцуулахад ажиллах болно.

ҮОУС-ын Консулаас 2018 онд зохион байгуулах хурал, зөвлөгөөний хөтөлбөрийг дор үзүүлэв:

12 July 2018: ICAEW Webinar - Case Law Update: Business Valuers in Court, online
30 July - 01 August 2018: Appraisal Institute 2018 Annual Conference, Nashville, TN
01 August 2018: IVSC Tangible Assets and Business Valuation Board, Vancouver/online
02 August 2018: IVSC Standards Review Board public meeting, Vancouver/online
27 August 2018: Valuation Actuary Symposium, Washington DC
04-06 September 2018: IP and International Trade Seminar, Singapore
23 September 2018: IAAO 2018 Conference, Minneapolis, MN
07 October 2018: ASA International Appraisers & Business Valuation Conference, CA
08-13 October 2018: FECOVAL Pan American Valuation Congress, Tijuana, Mexico
22-24 October 2018: IVSC AGM, Dubai

ММҮИ-ийн гишүүн үнэлгээчид эдгээр арга хэмжээнд оролцохыг хүсвэл хүсэлтээ урьдчилан mica5599@gmail.com, mica@mica.mn хаягаар ирүүлнэ үү.