Үнэлгээчдийн Анхааралд: Ёс зүйн дүрмийн 3.5.2-т заасны дагуу 2017 оны Ёс Зүйн тайлан, ажлын тайланг 2-р сарын 10-ны дотор ирүүлэх, гишүүний татварын тооцоог 2-р сарын 10-ны дотор барагдуулсан байхыг анхаарна уу. МХХ


 ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЭРХ ОЛГОХ ШАЛГАЛТЫН ДҮН


ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЭРХ ОЛГОХ ШАЛГАЛТЫН ДҮН

Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн 21-р зүйлийн дагуу зохион байгуулагдсан Эрх олгох шалгаруулалтын шалгалтын дүнг нийтэлж байна.


ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЭРХ ОЛГОХ ШАЛГАЛТЫН ДҮН
ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЭРХ ОЛГОХ ШАЛГАЛТЫН ДҮН