Үнэлгээчдийн Анхааралд: Ёс зүйн дүрмийн 3.5.2-т заасны дагуу 2017 оны Ёс Зүйн тайлан, ажлын тайланг 2-р сарын 10-ны дотор ирүүлэх, гишүүний татварын тооцоог 2-р сарын 10-ны дотор барагдуулсан байхыг анхаарна уу. МХХ


 ШИЛДЭГ ҮНЭЛГЭЭЧИН, ШИЛДЭГ ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИ ШАЛГАРУУЛАЛТ


НЭР ДЭВШИГЧДИЙН МАТЕРИАЛ АВЧ БАЙНА

ММҮИ-ИЙН ОНЫ ШИЛДЭГ ҮНЭЛГЭЭЧИН, ОНЫ ШИЛДЭГ БАГШ, ОНЫ ШИЛДЭГ ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИ-ийн ШАЛГАРУУЛАЛТ хийгдэж байгаа тул 2013 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн Удирдах Зөвлөлийн Оны шилдэг үнэлгээний компани, үнэлгээчин шалгаруулах Журмын 3 дугаар заалт "Нэр дэвшигчийн хангасан байх болзол"-ыг хангасан Үнэлгээчид, Үнэлгээний компаниуд холбогдох материалаа 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор ММҮИ-д ирүүлнэ үү.

ММҮИ Ажлын алба

Журмыг доор хавсаргав.
ШИЛДЭГ ҮНЭЛГЭЭЧИН, ШИЛДЭГ ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИ ШАЛГАРУУЛАЛТ
ШИЛДЭГ ҮНЭЛГЭЭЧИН, ШИЛДЭГ ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИ ШАЛГАРУУЛАЛТ
ШИЛДЭГ ҮНЭЛГЭЭЧИН, ШИЛДЭГ ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИ ШАЛГАРУУЛАЛТ
ШИЛДЭГ ҮНЭЛГЭЭЧИН, ШИЛДЭГ ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИ ШАЛГАРУУЛАЛТ