ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! Ажлын тайлан, ёс зүйн тайлангаа 2 сарын 10-ны дотор ирүүлнэ үү


 ҮОУС 2017 МОНГОЛ ХЭЛ ДЭЭР ХЭВЛЭГДЭН ХУДАЛДААНД ГАРЧ БАЙНА


ҮОУС 2017 МОНГОЛ ХЭЛ ДЭЭР ХЭВЛЭГДЭН ХУДАЛДААНД ГАРЧ БАЙНА

ҮОУС-ын Консулаас эрхлэн гаргаж буй ҮОУС болон бусад баримт бичгүүдийг ММҮИ-ээс тус байгууллагын АЛБАН ЁСНЫ гишүүний хувьд зохих ЗОХИОГЧИЙ ЭРХтэйгээр монгол хэл дээр хөрвүүлэн Монгол улсад нэвтрүүлж байна. Уг ҮОУС 2017 стандарт нь Хөрөнгийн Үнэлгээний тухай Монгол улсын хуульд заасны дагуу Монгол улсын нутаг дэвсгэрт Үнэлгээний үйл ажиллагааг явуулахдаа баримтлах, даган мөрдөх үндсэн бичиг баримт болох юм.

Тус стандарт нь өмнөх стандартын агууллагаас өөрчлөгдсөн, нэмэгдсэн, тодруулсан зүйл ихтэй бөгөөд шинэ стандарт нэвтэрснээр өмнөх стандартын хэрэглэгээ дуусгавар болж байгааг анхааралдаа авах нь зүйтэй.

Худалдаанд 2017.09.19-ны өдрөөс гарч байна. Худалдан авахыг хүсвэл ММҮИ-ийн байранд ирнэ үү.

Худалдах үнэ 60,000₮.

ММҮИ, Ажлын алба
ҮОУС 2017 МОНГОЛ ХЭЛ ДЭЭР ХЭВЛЭГДЭН ХУДАЛДААНД ГАРЧ БАЙНА