ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! Ажлын тайлан, ёс зүйн тайлангаа 2 сарын 10-ны дотор ирүүлнэ үү


 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН ТАЛААРХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ


ҮНЭЛГЭЭНИЙ ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН ТАЛААРХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ САНАЛАА ИРҮҮЛЭХИЙГ ҮНЭЛГЭЭЧДЭД УРЬЖ БАЙНА

Үнэлгээний Олон Улсын Стандартын Консул (ҮОУСК)-аас ҮОУС 2017 хэрэгжиж эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан түүний дагалдах зарим стандартуудад гишүүн байгууллагууд, үнэлгээчид, мэргэжилтнүүдээс санал авч эхэлсэн.

ҮОУСК-ын Албан ёсны гишүүн Монголын Мэргэшсэн Үнэлгээчдийн институт (ММҮИ)-ийн зүгээс саналаа боловсруулж байгаа бөгөөд дараах сэдвийн хүрээнд хүссэн үнэлгээчин, мэргэжилтэн нь өөрсдийн саналыг ирүүлж болно.

Монгол орны нөхцөлд Олон улсын стандартаас ГАЖИХ НӨХЦӨЛ юу юу байж болох, тухайн үнэлгээний зүйлийн үнэлгээг гүйцэтгэхэд Стандартад ямар зүйлийг анхаарч үзэх ёстой зэргийг тодорхой бичиж mica@mica.mn имэйлээр 7 дугаар сарын 30-ны өмнө ирүүлэх боломжтой.

Сэдэв:
1. Non-Financial Liabilities
2. Discount Rates
3. Early Stage Valuation
4. Biological Assets
5. Extractive Industries
6. Inventory


Түүнчлэн, ҮОУС 2017-ийн дараах заалтуудыг сайжруулахад саналаа ирүүлэх боломжтой. Үүнд:
1. Control Premium and Discount for Lack of Control (IVS 200 para 90)
2. Capital Structure Considerations (IVS 200 para 130)
3. Development Value


ММҮИ
Мэдээлэл, Арга Зүйн Хороо