ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! Ажлын тайлан, ёс зүйн тайлангаа 2 сарын 10-ны дотор ирүүлнэ үү


 ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ, ЭРХ СУНГАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВАГДЛАА


ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ СУНГУУЛАХ ҮНЭЛГЭЭЧДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ,
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ШАЛГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДЛАА


Хөрөнгийн үнэлгээчдийн тусгай зөвшөөрлийг сунгахтай холбогдуулан ММҮИ-ийн хийгдсэн болон хийгдэх төлөвлөсөн үйл ажиллагаа, Үнэлгээчдийн Ёс зүйн зөрчил, ёс зүйн дүрмийн биелэлт, Үнэлгээний тайлангийн стандартыг даган мөрдөх тухай, Газрын үнэлгээний аргачлал, шинээр мөрдөгдөж буй Техник Мэдээллийн Баримт Бичгүүд, Үнэлгээний тайланд Аудит хийх гарын авлага, Шинээр мөрдөж буй Нэгж хүчин чадлын норм зэрэг Хөрөнгийн үнэлгээний үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй норм, норматив, арга аргачлалын талаар 2 хоногийн сургалтыг амжилттай явууллаа.
Түүнчлэн Гүйцэтгэх Захирлын тушаалаар байгуулагдсан Сонгон Шалгаруулалтын комисс журамд заасны дагуу бичгийн шалгалтыг авах, аман шалгалт, тайлан хамгаалалтын ажлуудыг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ.


ММҮИ, Сонгон Шалгаруулалтын комисс

Сургалтын болон шалгалтын зургын цомгоос ...
ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ, ЭРХ СУНГАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВАГДЛАА
ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ, ЭРХ СУНГАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВАГДЛАА
ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ, ЭРХ СУНГАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВАГДЛАА
ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ, ЭРХ СУНГАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВАГДЛАА
ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ, ЭРХ СУНГАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВАГДЛАА
ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ, ЭРХ СУНГАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВАГДЛАА
ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ, ЭРХ СУНГАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВАГДЛАА
ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ, ЭРХ СУНГАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВАГДЛАА
ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ, ЭРХ СУНГАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВАГДЛАА
ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ, ЭРХ СУНГАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВАГДЛАА
ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ, ЭРХ СУНГАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВАГДЛАА
ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ, ЭРХ СУНГАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВАГДЛАА
ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ, ЭРХ СУНГАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВАГДЛАА
ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ, ЭРХ СУНГАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВАГДЛАА