Үнэлгээчдийн анхааралд!!! ҮОУС 2017 той холбоотой хэлэлцүүлэг, санал авах ажиллаагаа явагдаж байгаа тул холбогдох сэдвээр саналаа ирүүлнэ үү. ММҮИ


 ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛӨӨ СУНГУУЛЖ БУЙ ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД


ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛӨӨ СУНГУУЛЖ БУЙ ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД

2017 оны 6-р сард эрх сунгах хүмүүс 5-р сарын 19-ны дотор доорх материалын бүрдүүлж, ММҮИ-д бүртгүүлнэ үү.
1. Тусгай зөвшөөрөл сунгуулахыг хүссэн өргөдөл
2. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, түүний хуулбар
3. ТЗ-ын хугацаанд /3 жилд/ хийсэн болон хамтран оролцсон үнэлгээний ажлын жагсаалт
4. Үүрэг оролцоог харуулсан жил тус бүрийн 1-ээс доошгүй үнэлгээний тайлан /гарын үсэг, тамга, тэмдгээр баталгаажсан/ Үнэлгээний ажилд оролцоогүй бол үнэлгээний дадлага туршлагыг дүйцүүлэх нотолгоо /сургалт явуулсан хөтөлбөрийн хуулбар, бичиж орчуулсан ном, гарын авлага, боловсруулсан журам, аргачлал/
5. Шалгалт, сургалтын төлбөр төлсөн баримт - 150,000 төг. /404 198 668 ХХБанк ММҮИнститут/
6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт - 240,000 төг. /2611178564 УБХБанк-ЧДТХ, СЯ УТХ/
7. Гишүүний татвар төлсөн баримт /орон тооны үнэлгээчин 200,000 төг, төрийн албан хаагч 80,000 төг/
8. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
9. Хариуцлагын даатгалын гэрээний хуулбар
10. Тамганы төлбөрийн баримт - 40,000 төг. /404 198 668 ХХБанк ММҮИнститут/
11. Үнэлгээчдийн дэлгэрэнгүй анкет
12. ММҮИ-ийн гишүүн болохыг баталгаажуулсан гараар бичсэн баталгаа
13. Үйл ажиллагаа явуулж буй ажлын байрны гэрчилгээний хуулбар, түрээсийн гэрээний хуулбар.

Өргөдөл, анкет, тайлангийн жагсаалтын маягтыг эндээс Татах авна уу.

Та үнэлгээтэй холбоотой ямар төрлийн сургалт авахыг хүсэж байна вэ?