ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! Ажлын тайлан, ёс зүйн тайлангаа 2 сарын 10-ны дотор ирүүлнэ үү


 ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛӨӨ СУНГУУЛЖ БУЙ ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД


ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛӨӨ СУНГУУЛЖ БУЙ ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД

2017 оны 6-р сард эрх сунгах хүмүүс 5-р сарын 19-ны дотор доорх материалын бүрдүүлж, ММҮИ-д бүртгүүлнэ үү.
1. Тусгай зөвшөөрөл сунгуулахыг хүссэн өргөдөл
2. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, түүний хуулбар
3. ТЗ-ын хугацаанд /3 жилд/ хийсэн болон хамтран оролцсон үнэлгээний ажлын жагсаалт
4. Үүрэг оролцоог харуулсан жил тус бүрийн 1-ээс доошгүй үнэлгээний тайлан /гарын үсэг, тамга, тэмдгээр баталгаажсан/ Үнэлгээний ажилд оролцоогүй бол үнэлгээний дадлага туршлагыг дүйцүүлэх нотолгоо /сургалт явуулсан хөтөлбөрийн хуулбар, бичиж орчуулсан ном, гарын авлага, боловсруулсан журам, аргачлал/
5. Шалгалт, сургалтын төлбөр төлсөн баримт - 150,000 төг. /404 198 668 ХХБанк ММҮИнститут/
6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт - 240,000 төг. /2611178564 УБХБанк-ЧДТХ, СЯ УТХ/
7. Гишүүний татвар төлсөн баримт /орон тооны үнэлгээчин 200,000 төг, төрийн албан хаагч 80,000 төг/
8. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
9. Хариуцлагын даатгалын гэрээний хуулбар
10. Тамганы төлбөрийн баримт - 40,000 төг. /404 198 668 ХХБанк ММҮИнститут/
11. Үнэлгээчдийн дэлгэрэнгүй анкет
12. ММҮИ-ийн гишүүн болохыг баталгаажуулсан гараар бичсэн баталгаа
13. Үйл ажиллагаа явуулж буй ажлын байрны гэрчилгээний хуулбар, түрээсийн гэрээний хуулбар.

Өргөдөл, анкет, тайлангийн жагсаалтын маягтыг эндээс Татах авна уу.